Polityka prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. DEFINICJE

  1.1. Administrator albo BAMiT sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawskich 57, 80-165 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 0000013078, NIP 584-24-34-061.

  1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika - IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.

  1.3. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności.

  1.4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) zawierająca przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr.119, str.1).

  1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.bamit.com.pl oraz wersja mobilna: m.bamit.com.pl

  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

  2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

  2.1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

  2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

  2.3. Korzystanie z Serwisu jest możliwie bez konieczności zakładania konta lub składania „Oświadczenia o danych właściciela i sposobie doręczania korespondencji” przez Użytkownika. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych w formularzu kontaktowym. Przetwarzane dane obejmują informacje o korzystaniu z Serwisu.

  2.4. Użytkownik może skontaktować się z BAMiT sp. z o.o. poprzez Serwis, wypełniając formularz kontaktowy. Założenie konta do BAMiT Online daje Użytkownikowi możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności lub usług Serwisu – dostęp do platformy IOK systemu DOM5. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe podane w „Oświadczeniu o danych właściciela i sposobie doręczania korespondencji” oraz informacje o korzystaniu z Serwisu - Regulamin IOK. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. że Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podawania danych na potrzeby założenia konta w Serwisie, a jednocześnie podanie danych oznaczonych jako wymagane jest warunkiem założenia konta dostępu do IOK w Serwisie. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia założenie konta w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności, z których zgodnie z regulaminem Serwisu można korzystać tylko po założeniu konta.

  2.5. Konto IOK w Serwisie można założyć kontaktując się z administratorem nieruchomości.

  2.6. W przypadku gdy w ramach Serwisu dostępne są dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość skorzystania z formularza kontaktowego, odpowiednie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zakresu przetwarzanych danych, dostępne będą przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcjonalności.

  3. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE

  3.1. W związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane są pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika.

  3.2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) lub Zaufani Partnerzy wykorzystują w różnych celach, które można podzielić na kategorie opisane poniżej.

  3.3. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę ustawień swojego konta w Serwisie, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

  3.4. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookie, w szczególności poprzez akceptację plików cookie, zmianę ustawień plików cookie oraz blokowanie albo usuwanie plików cookie. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta.

  4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

  4.1. zapewnienia dostępu do serwisu – zgodnie z obowiazującymi Umowami i Ustawą;

  4.2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – zawartych w Ustawie i obowiązujących Umowach;

  4.3. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – zgodnie z Ustawą i obowiązującymi Umowami:
  4.3.1. wykrywanie i eliminowanie nadużyć;

  4.3.2. cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne.

  4.4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą w celach realizacji obowiązujących umów.

  5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  5.1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie lub zakończenia obowiązującej umowy, a następnie przez okres:

  a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych,

  b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

  5.2. Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Usunięcie plików cookie będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu.

  6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  6.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  6.1.1. do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;

  6.1.2. dostępu do danych – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;

  6.1.3. do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym" – jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;

  6.1.4. do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;

  6.1.5. do przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;

  6.1.6. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

  6.1.7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne;

  6.2. Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym. W przypadku Użytkowników, którzy nie założyli konta w Serwisie, Administrator nie ma możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika, gdyż przetwarzane dane dotyczą wyłącznie informacji o korzystaniu z Serwisu, bez informacji o tożsamości Użytkownika.

  6.3. Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. ODBIORCY DANYCH I ZAUFANI PARTNERZY

  7.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  7.2. Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu z Serwisu mogą mieć Zaufani Partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści. Zaufani Partnerzy, z którymi Administrator współpracuje w związku z korzystaniem z ich usług lub narzędzi, pozwalających m.in. na personalizowanie treści i usług oferowanych w Serwisie. Partnerzy mogą m.in. analizować, zestawiać i łączyć informacje z Serwisu z innymi posiadanymi przez nich informacjami np. związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z ich usług lub podejmowaniem przez Użytkownika aktywności w innych serwisach internetowych. Informacje o zasadach przetwarzania przez Zaufanych Partnerów danych osobowych oraz korzystania z plików cookie oraz innych technologii są dostarczane w ustalony przez nich sposób, w szczególności w dokumentach Zaufanych Partnerów opisujących zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

  8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

  8.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

  8.3 Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.
  Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

   

  9. DANE KONTAKTOWE

  Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie pod numer tel. 58 526 25 16, pisemnie na adres: BAMiT sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawskich 57, 80-165 Gdańsk, pocztą elektroniczną na adres: biuro@bamit.com.pl.

  10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 25.05.2018 r.


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem